Laman Utama
Terapi Brainwave Untuk Pemberdayaan Potensi Diri

TEKNOLOGI SAINTIFIK GELOMBANG OTAK ANUGERAH AGUNG
(EQ & SQ BOOSTER NEUROTHERAPY & BRAINWAVE THERAPY)

IQ (Kecerdasan Intelektual) tidak menjamin kejayaan dan kebahagiaan hidup seseorang. Justeru, EQ (Kecerdasan Emosional) dan SQ (Kecerdasan Spiritual)adalah hal yang sangat penting bagi tercapainya suatu kejayaan dan kehidupan yang bahagia. EQ membuat orang faham apa yang dirasakan orang lain dan mendorong perilaku positif. Sedangkan SQ membuat orang boleh memaknai hidup dengan lebih bijaksana. Brainwave ini ini direka khusus untuk meningkatkan EQ dan SQ dengan caramerangsang otak dan memberi saranan yang positif ke minda bawah sedar.

MENINGKATKAN KECERDASAN EMOSIONAL & SPIRITUAL

Nama Produk Brainwave : EQ & SQ Booster

Keterangan : IQ (Kecerdasan Intelektual) tidak menjamin kejayaan dan kebahagiaan hidup seseorang.   Justeru, EQ (Kecerdasan Emosional) dan SQ (Kecerdasan Spiritual) adalah hal yang sangat penting bagi tercapainya suatu kejayaan dan kehidupan yang bahagia. EQ membuat orang faham apa yang dirasakan orang lain dan mendorong perilaku positif.   Sedangkan SQ membuat orang boleh memaknai hidup dengan lebih bijaksana.   CD Terapi Brainwave ini direka untuk meningkatkan EQ dan SQ dengan cara merangsang otak dan memberi saranan yang positif ke bawah sedar.

Cara Pakai: Didengarkan dengan headphone atau speaker sambil duduk santai atau berbaring.  Mata dipejamkan untuk merasakan alunan Brainwave. Dalam sehari disyorkan mendengar Brainwave ini selama  30 minit.  Jika anda tidak ada masa lapang untuk mendengar Brainwave ini secara khusus,  maka  anda boleh dengar  Brainwave ini waktu menjelang tidur. Tiada masalah jika anda tertidur ketika  mendengar  Brainwave ini.

Harga:  RM150

KECERDASAN EMOSIONAL

Orang yang cerdas secara emosional adalah orang yang memahami keadaan dirinya, memahami perasaan yang terjadi pada dirinya dan boleh mengambil tindakan yang positif sebagai respon dari munculnya perasaan itu.   Orang tersebut juga mampu merasakan perasaan orang lain dan boleh menanganinya secara profesional.   Pusat EQ adalah di belahan otak kanan.   Rangsangan yang ditujukan kepada bahagian otak kanan terbukti boleh meningkatkan kecerdasan emosional seseorang.   Walaupun EQ tidak boleh diukur secara pasti, namun seseorang boleh merasakan bahawa perasaannya menjadi lebih baik selepas mendengar Brainwave Audio Pengaktifan Otak.

KECERDASAN EMOSIONAL

Banyak orang merasa kosong dalam menjalani kehidupan.   Tidak punya matlamat yang jelas dalam hidup dan merasa diumbang-ambingkan oleh arus kehidupan, tanpa tahu harus berbuat apa.   Itu adalah tanda lemahnya kesedaran spiritual.   Apa itu kecerdasan spiritual?   Apabila anda mengira kecerdasan spiritual adalah rajin menyembah Tuhan, maka anda keliru.   Kecerdasan spiritual tidak selalu berkaitan dengan agama.   Kecerdasan spiritual adalah kemampuan seseorang memberi makna pada kehidupan.

Ciri kecerdasan spiritual adalah senang berbuat baik, menolong, mempunyai empati yang besar, mampu memaafkan tanpa syarat, mampu memilih kebahagiaan, mampu berfikir secara meluas, mempunyai selera humor dalam kehidupan dan merasa perlu menyumbang dalam kehidupan manusia.Kecerdasan spiritual pertama kali digagas oleh Danah Zohar dari Harvard University dan Ian Marshall dari Oxford University.
 
Pembuktian ilmiah adanya kecerdasan spiritual pertama kali oleh Michael Persinger awal 1990-an dan oleh VS Rama Chandran dan pasukan-nya dari California University, yang mencari kewujudan God Spot (Titik Tuhan) di dalam otak manusia.   God Spot terletak di antara hubungan saraf dalam cuping-cuping temporal otak, melalui pengamatan terhadap otak dengan scanner otak, bahagian otak yang disebut God Spot tersebut akan tampak bersinar apa bila seseorang diarahkan untuk memikirkan tentang agama atau hakikat kehidupan.   Tingkat keaktifan dari God Spot menentukan tingkat kecerdasan spiritual seseorang.   Dan khabar baiknya adalah God Spot boleh diaktifkan dengan stimulasi gelombang tertentu.

CARA MENINGKATKAN KECERDASAN EMOSIONAL (EQ)

Di artikel sebelumnya telah dijelaskan mengenai pengertian kecerdasan emosi dan erti penting kecerdasan emosi.   Dari beberapa alasan kenapa pentingnya kecerdasan emosi dalam menata kehidupan dan meraih kejayaan maka tiba saatnya kita untuk meningkatkan kecerdasan emosional.

Setelah membaca beberapa sumber kami mendapatkan cara bagaimana kecerdasan emosi dapat kita tinggkatkan.   Ada beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan sebagai langkah awal bagi meningkatkan kecerdasan emosi.

Dua ahli EQ (Emotional Quotient), Salovey & Mayer (1990) - pemaju konsep EQ, jauh sebelum Goleman - merangkumnya menjadi lima aspek berikut ini: a.kesedaran diri (self awareness), b.   menguruskan emosi (managing emotions), c.memotivasi diri sendiri (motivating oneself), d.   empati (emphaty) dan e.   menjaga hubungan (handling relationship).

Seperti Peter dan Salovey, pada mulanya Daniel Goleman pun menyebut 5 dimensi guna mengembangkan kecerdasan emosi iaitu a.   Kesedaran Diri, b.Menguruskan Emosi, c.   Motivasi Diri, d.   Empati dan e.   Kemahiran Sosial.

Dalam buku terbarunya yang membahas kompetensi EQ, "The emotionally Intelligent Workplace" Goleman menjelaskan bahawa perilaku EQ tidak boleh hanya dilihat dari sisi setiap kompetensi EQ melainkan harus dari satu dimensi atau mana-mana cluster-nya.   Kemampuan kesedaran social (social awareness) misalnya tidak hanya bergantung pada kompetensi empati semata tetapi juga kepada keupayaan untuk berorientasikan perkhidmatan dan kesedaran akan organisasi.

Dikatakannya pula ada kaitan antara dimensi EQ yang satu dengan yang lain.Jadi tidaklah mungkin mempunyai kemahiran sosial tanpa mempunyai kesedaran diri, tatacara diri mahupun kesedaran sosial.
Cara Meningkatkan Kecerdasan Emosional (EQ)

Beberapa cara yang dipaparkan di atas, ada beberapa yang juga boleh dilakukan untuk meningkatkan kecerdasan emosional yang kami ambil dalam artikelnya Mocendink, iaitu:

A) Mengenali emosi diri

Kemahiran ini meliputi keupayaan anda untuk mengenalpasti apa yang sesungguhnya anda rasakan.   Setiap kali suatu emosi tertentu muncul dalam fikiran, anda harus dapat menangkap mesej yang ingin disampaikan.   Ini adalah beberapa contoh mesej dari emosi: takut, sakit hati, marah, kecewa, kecewa, rasa bersalah, kesepian

B) Melepaskan emosi negative

Kemahiran ini berkaitan dengan kemampuan anda untuk memahami kesan dari emosi negatif terhadap diri anda.   Sebagai contoh keinginan untuk memperbaiki keadaan atau memenuhi target pekerjaan yang membuat anda mudah marah ataupun kecewa seringkali justeru merosakkan hubungan anda dengan bawahan mahupun atasan dan boleh menyebabkan stres.   Jadi, selama anda dikawal oleh emosi negatif anda justeru anda tidak boleh mencapai potensi terbaik dari diri anda.   Solusinya, lepaskan emosi negatif melalui teknik pendayagunaan fikiran bawah sedar sehingga anda mahupun orang-orang di sekitar anda tidak menerima kesan negatif dari emosi negatif yang muncul.

C) Menguruskan emosi diri sendiri

Anda jangan pernah menganggap emosi negatif atau positif itu baik atau buruk.Emosi adalah sekadar isyarat bagi kita untuk melakukan tindakan untuk mengatasi penyebab munculnya perasaan itu.   Jadi emosi adalah awal bukan hasil akhir dari kejadian atau peristiwa.   Kemampuan kita untuk mengendalikan dan menguruskan emosi boleh membantu anda mencapai kejayaan.   Ada beberapa langkah dalam menguruskan emosi diri sendiri, iaitu: Pertama adalah menghargai emosi dan menyedari sokongannya kepada anda.   Kedua-dua berusaha mengetahui mesej yang disampaikan emosi, dan meyakini bahawa kita pernah berjaya menangani emosi ini sebelumnya.   Ketiga adalah dengan bergembira kita mengambil tindakan untuk menanganinya.

Kemampuan kita menguruskan emosi adalah bentuk pengendalian diri yang paling penting dalam pengurusan diri, kerana kitalah sesungguhnya yang mengawal emosi atau perasaan kita, bukan sebaliknya.

D) Memotivasi diri sendiri

Menata emosi sebagai alat untuk mencapai matlamat merupakan perkara yang sangat penting dalam kaitan untuk memberi perhatian, untuk memotivasi diri sendiri dan menguasai diri sendiri, dan untuk berkreasi.   Kawalan diri emosional-menahan diri terhadap kepuasan dan mengendalikan dorongan hati-adalah asas kejayaan dalam pelbagai bidang.   Kemahiran memotivasi diri membolehkan wujudnya prestasi yang tinggi dalam segala bidang.   Orang-orang yang mempunyai kemahiran ini cenderung jauh lebih produktif dan berkesan dalam hal apa-apa yang mereka lakukan.

E) Mengenali emosi orang lain

Mengenali emosi orang lain bererti kita mempunyai empati terhadap apa yang dirasakan orang lain.   Penguasaan kemahiran ini membuat kita lebih berkesan dalam berkomunikasi dengan orang lain.   Inilah yang disebut sebagai komunikasi empatik.   Berusaha memahami terlebih dahulu sebelum difahami.   Kemahiran ini adalah asas dalam berhubungan dengan manusia secara berkesan.

F) Menguruskan emosi orang lain

Jika keterampilan mengenali emosi orang lain merupakan asas dalam berhubungan antara peribadi, maka kemahiran menguruskan emosi orang lain merupakan tiang dalam membina hubungan dengan orang lain.   Manusia adalah makhluk emosional.   Semua hubungan sebahagian besar dibina atas dasar emosi yang muncul dari interaksi antara manusia.   Kemahiran menguruskan emosi orang lain merupakan kemampuan yang dahsyat jika kita dapat mengoptimumkannya.Sehingga kita mampu membina hubungan antara peribadi yang kukuh dan berterusan.   Dalam dunia industri hubungan antara korporat atau organisasi sebenarnya dibina atas hubungan antara individu.   Semakin tinggi keupayaan individu dalam organisasi untuk menguruskan emosi orang lain.

G) Memotivasi orang lain.

Kemahiran memotivasi orang lain adalah kelanjutan dari kemahiran mengenali dan menguruskan emosi orang lain.   Kemahiran ini adalah bentuk lain dari kemampuan kepimpinan, iaitu kemampuan menginspirasi, mempengaruhi dan memotivasi orang lain untuk mencapai matlamat bersama.   Hal ini erat kaitannya dengan kemampuan membina kerjasama pasukan yang kuat dan boleh dipercayai.

PENGERTIAN KECERDASAN SPIRITUAL

Menurut Munandir (2001: 122) kecerdasan spritual tersusun dalam dua kata iaitu "kecerdasan" dan "spiritual".   Kecerdasan adalah kemampuan seseorang untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya, terutama masalah yang menuntut kemampuan fikiran.   Pelbagai batasan-batasan yang dikemukakan oleh para ahli berdasarkan pada teorinya masing-masing.   Selanjutnya Munandir menyebutkan bahawa Intelegence dapat pula diertikan sebagai kemampuan yang berkaitan dengan abstraksi, kemampuan mempelajari sesuatu, kemampuan menangani situasi-situasi baru.

Sementara itu Mimi Doe & Marsha Walch mendedahkan bahawa spiritual adalah asas bagi tumbuhnya harga diri, nilai-nilai, moral, dan rasa memiliki.   Ia memberi arah dan erti bagi kehidupan kita tentang kepercayaan mengenai adanya kekuatan non fizikal yang lebih besar daripada kekuatan diri kita; Suatu kesedaran yang menghubungkan kita langsung dengan Tuhan, atau apa pun yang kita namakan sebagai sumber kewujudan kita.   Spiritual juga bererti kejiwaan, rohani, batin, mental, moral.

Jadi berdasarkan erti dari dua kata tersebut kerdasan spiritual boleh diertikan sebagai kemampuan seseorang untuk menghadapi dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan nilai, batin, dan kejiwaan.   Kecerdasan ini terutama berkaitan dengan abstraksi pada suatu hal di luar kekuatan manusia iaitu kekuatan penggerak kehidupan dan semesta.

Menurut Tony Buzan kecerdasan spiritual adalah yang berkaitan dengan menjadi sebahagian daripada rancangan segala sesuatu yang lebih besar, meliputi "melihat suatu gambaran secara menyeluruh".   Sementara itu, kecerdasan spiritual menurut Stephen R.   Covey adalah pusat yang paling mendasar di antara kecerdasan yang lain, kerana dia menjadi sumber bimbingan bagi kecerdasan lain.   Kecerdasan spiritual mewakili kerinduan akan makna dan hubungan dengan yang tak terhad.

Zohar dan Marshal mendefinisikan kecerdasan spiritual sebagai kecerdasan untuk menghadapi dan menyelesaikan persoalan makna dan nilai, iaitu kecerdasan untuk menempatkan perilaku dan hidup dalam konteks makna yang lebih luas dan kaya, kecerdasan untuk menilai bahawa tindakan atau jalan hidup seseorang lebih bermakna dari pada yang lain.  

Kecerdasan spiritual mengikut Khalil A Khavari di definisikan sebagai fakulti dimensi non-material kita atau jiwa manusia.   Ia menyebutnya sebagai intan yang belum terasah dan boleh dimiliki oleh setiap insan.   Kita harus mengenali seperti adanya, menggosoknya sehingga berkilat dengan tekat yang besar, menggunakannya menuju kearifan, dan untuk mencapai kebahagiaan yang abadi.

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahawa definisi kecerdasan spiritual adalah kemampuan berpotensi setiap manusia yang menjadikan ia boleh menyedari dan menentukan makna, nilai, moral, serta cinta terhadap kekuatan yang lebih besar dan sesama makhluk hidup, kerana merasa sebagai sebahagian daripada keseluruhan.   Sehingga membuat manusia dapat meletakkan diri dan hidup lebih positif dengan penuh kebijaksanaan, kedamaian, dan kebahagiaan yang hakiki.

KECERDASAN SPIRITUAL BOLEH DILATIH

Kini latihan untuk meningkatkan kecerdasan spiritual semakin mudah ditemui . Menurut DR Jalaluddin Rakhmat, mengikuti training boleh saja membantu mempengaruhi kecerdasan spiritual selama konsepnya benar. Kejayaan seseorang belajar melalui training dapat dilihat jika setelah mengikuti training hidupnya berubah menjadi positif yang tadinya kemurungan atau menderita kecemasan, ketakutan pada masa depan, kebingungan, lalu menjadi bahagia.

CARA PRAKTIKAL CERDAS SPIRITUAL

Menurut Erbe Sentanu dari Katahati Institute, kecerdasan spiritual itu mempunyai banyak konsep, isu troubleshooting, dan caranya.   "Saya sendiri selalu melihat ke sisi pragmatik dan empirisnya," katanya. Orang yang cerdas secara spiritual itu bagaimanakah rasanya? Otak dan tubuhnya beroperasi seperti apa?

"Buat saya cerdas secara spiritual atau dekat dengan Tuhan itu harus dibuktikan dengan berada di zon ikhlas yang memerlukan tiga perkara, iaitu gelornbang otaknya harus lebih banyak dalam kedudukan Alfa dan Tetha, kemudian sistem perkabelan otaknya (neuropeptide) serasi dan memunculkan perasaan tertentu kepada Tuhan,   lalu tubuhnya harus cukup mengandungi hormon serotonin, endorfin, dan melantonin dalam komposisi yang pas.   Dalam keadaan itu, maka dengan sendirinya ciri-ciri kecerdasan spiritual akan muncul. "

"Tanpa ketiga syarat itu, agak sukar dipercayai.   Misalnya seseorang mengaku dekat dengan Tuhan tapi hormon di tubuhnya dominan kortisol, iaitu hormon yang muncul pada saat orang stres, bagaimana mungkin?   Seseorang yang dekat dengan Tuhan betul lebih banyak berada dalam keadaan khusyuk, keadaan rileks, dan hormon di tubuhnya pasti hormon yang bagus seperti hormon DHEA, serotonin, endorfin, dan melantonin ".

Mempelajari kecerdasan spiritual tidak boleh begitu saja melalui buku, kerana hasilnya hanyalah pemahaman kecerdasan spiritual melalui logik, apalagi kalau membacanya sambil stres.   Akan lebih berkesan jika menggunakan brainwave technology, iaitu dengan mendengar brainwave yang berfungsi rnenarik gelornbang otak ke Alfa-Theta selama 20 minit pada waktu pagi dan petang hari.

Kita juga boleh melatih kecerdasan spiritual melalui puasa dengan syarat puasa tersebut dijalankan dengan betul.   Kerana puasa boleh menurunkan gelornbang otak dari Beta ke Alfa-Theta sehingga rnembuat orang lebih sabar dan memunculkan keinginan untuk berbuat baik.   Kalau itu berlanjutan sehingga 10 hari maka otaknya akan stabil beroperasi di Alfa-Theta.   "" Kalau hal itu boleh berlanjutan sehingga 20 hari, maka hormon-hormon yang baik dan menenangkan akan dihasilkan oleh badan.   Saat itu dia akan melihat hidup ini dengan cara lain, mudah bersyukur, mudah rnerasa terharu. "

"Memunculkan perasaan mudah bersyukur itu penting sekali kerana rasa syukur boleh diertikan sebagai kemampuan menikmati hidup ini apapun keadaannya, sehingga susah atau senang rasanya tetap nikmat.   Rasa syukur yang benar, dalam erti betul-betul menghayati nikmatnya hidup, juga sangat membantu memunculkan kecerdasan spiritual.

Islam dan Sains

God Spot:

Saraf Pendorong Manusia Mencari Tuhan

 Penyelidikan Dr. V Ramachandran tentang neurobiologi

saraf manusia yang bertindak balas  dengan aspek keagamaan,

mengenal pasti saraf  spiritual otak dan juga  untuk menerangkan

bagaimana ritual agama  memberi kesan kepada perilaku manusia.

Pada tahun 1997, sekumpulan saintis pakar saraf dari Uni­versiti California di San Di­ego yang diketuai oleh Dr. Vilayanur Ramachandaran telah berjaya menemui satu saraf kecil di dalam otak manusia yang mampu ber­tindak balas terhadap aspek agama dan ketuhanan.  Saraf tersebut akan menjadi lebih utuh sekiranya dirangsang untuk terus mengingati Tuhan. Penyelidikan ini dikenali sebagai 'God Spot' atau 'God Module'. Tidak dinafikan bahawa dunia melihat penemuan ini sebagai sesuatu yang menakjubkan. Apapun, adalah ti­dak menghairankan jika fungsi saraf ini telah ditemui. Terbukti Tuhan telah men­ciptakan manusia dengan kemampuan fizikal (saraf) untuk kita sentiasa ingat dan tunduk pada-Nya . Bahkan di dalam kitab suci Al-Quran sendiri, Allah SWT pernah berfirman :

"Kami

akan memperlihatkan

kepada mereka  tanda-tanda

(kekuasaan) Kami di segenap ufuk

dan pada diri mereka sendiri, sehingga

jelaslah bagi mereka bahawa Al-Quran itu

adalah benar "  

(QS Fussilat : 53)

Untuk mendapatkan kupasan lebih lanjut berkenaan `God Spot' ini, Majalah i telah menemu bual pakar pengimejan diagnostik dari Hospital Tengku Ampuan Rahimah, Klang, Dr. Suraiya Ibrahim.

Merujuk kepada penyelidikan Dr. V Ramachandran itu, Dr. Suraiya menjelas­kan bahawa bidang sains 'neurotheolo­gy'merupakan satu perkembangan yang masih baru. Antara lain bidang ini mem­pelajari tentang neurobiologi. saraf ma­nusia yang bertindak balas dengan aspek keagamaan, mengenal pasti saraf spiri­tual otak dan juga untuk menerangkan bagaimana ritual agama memberi kesan kepada perilaku manusia. Sebelum. itu marilah kita mengenal pasti fungsi otak terlebih dahulu.

Otak adalah organ paling kompleks yang ada di dalam tubuh manusia. Otak dianugerahkan oleh Tuhan dengan tu­juan untuk membezakan manusia de­ngan haiwan dan ciptaan-ciptaan Tu­han yang lain. Di dalam otak manusia, terdapat 100 bilion neuron (saraf sel). Manakala trilion saraf lagi menghubung­kan serat yang dipanggil sinapses. Otak manusia mampu menyimpan 100 ribu fakta dalam satu-satu masa dan berjuta­juta fakta sepanjang hayatnya.

KAEDAH KAJIAN 'GOD SPOT'

Sebelum kajian ini dijalankan, pa­ra pesakit epilepsi atau sawan (temporal lobe epilepsy) melaporkan bahawa mer­eka begitu kuat mengingati Tuhan sebaik sahaja mereka serangan sawan berlaku. Mereka mengaku bahawa mereka bera­sa lebih dekat dengan Tuhan dan seolah olah mendapat petunjuk semasa mere­ka berada dalam keadaan tidak sedarkan diri. Situasi tersebut telah menarik minat penyelidik hinggalah membawa kepada kajian tentang 'God Spot'.

Kajian ini telah melibatkan dua ke­lompok manusia sebagai tujuan per­bandingan kajian. Kumpulan pertama merupakan pesakit sawan dan yang ke­dua pula ialah golongan yang beragama misalnya paderi, 'nun, sami Budda dan termasuk alim ulama dari agama Is­lam. Kajian dijalankan dengan kaedah teknikal mereka iaitu EEG, fMRI dan PET Scan.

Semasa sedang diuji, tindak balas otak mereka telah direkodkan. Para testi­moni ini telah ditunjukkan beberapa siri perkataan yang merujuk kepada agama dan ketuhanan sepanjang kajian. Hasil­nya, para pesakit epilepsi dan kumpu­lan agama ini menunjukkan tindak balas saraf yang sama sebaik mereka memikirkan tentang Tuhan dan kepercayaan. Dengan erti kata lain,  'God Spot' bertin­dak sama seperti antena yang memandu kita untuk berfikir tentang ketuhanan.

Hasil kajian akhirnya mendapati ti­dak kiralah sama ada seseorang itu per­caya kepada agama mahupun tidak, ia sebenarnya bergantung kepada sejauh mana saraf ini digunakan dan diperkem­bangkan.

Dengan itu, sebaik sahaja manu­sia melangkahkan kaki ke tempat ibadah yang suci sama ada masjid atau gereja, perasaan ingin menghambakan diri dan ingin menjunjung Tuhan sentiasa mengisi hati mereka. Sesetengah saintis men­gatakan itulah tindakan 'God Spot; atau pusat spiritual yang terkandung di dalam otak manusia.

Tuhan meletakkan saraf 'God Spot' di dalam otak manusia kerana itu adalah pilihan-Nya sebagai salah satu cara un­tuk Dia berhubung dengan hamba-Nya.  Dan kita sebagai hamba boleh mem­perkembangkan lagi saraf ini jika kita mahu lebih mengenali dan memahami tentang Tuhan.

Memetik inspirasi daripada ayat Al­-Quran, Dr-Suraiya menjelaskan baha­wa 'God Spot' haruslah diperkembang­kan dengan sempurna bagi mereka yang mencintai agama. Manakala bagi mereka yang tidak mahu memperkembangkan fungsi saraf 'God Spot' ini, mereka akan dikatakan sebagai pekak, bodoh dan bu­ta'Summun Bukmunn Ummyunn'.

KECERDASAN SPIRITUAL

Kalau dulu kita hanya tahu yang otak digunakan untuk kecerdasan min­ds (Intelligent Quotient -IQ) dan kecer­dasan emosi (Emotional Quotient), kini dengan terbongkarnya 'God Spot', kita telah belajar tentang satu lagi potensi manusia yang lebih hebat dan luar biasa iaitu kecerdasan spiritual (Spiritual Quo­tient). Jadi dengan tergabungnya ketiga­ tiga kecerdasan ini, manusia akan men­jadi lebih sempurna dan terpuji.

Menurut Dr.Suraiya. umat Islam di­pandu oleh wahyu dan Al-Quran adalah panduan sepanjang hayat. Jadi apabi­la adanya kajian saintifik yang berjaya membenarkan isi-isi Al-Quran ini, se­bagai umat Islam kita wajar untuk ber­syukur dan meningkatkan lagi keiman­an diri.

Kita telah mempelajari tentang saraf 'God Spot' yang ada di dalam otak setiap manusia. Sekiranya saraf ini dirangsang dengan sempurna, perilaku manusia pastinya akan lebih sihat dan sejahtera tidak kira dari segi fizikal mahupun men­tal. Pendek kata, sifat kemanusiaan akan lebih tergarap dan lahirlah insan yang lebih terpuji. Namun, kehendak untuk memperkembangkan 'God Spot' ini pu­le bergantung kepada kecer­dasan emosi dan spiritual di dalam diri seseorang.

Mereka mengaku bahawa mereka berasa lebih dekat dengan Tuhan dan seolah-olah mendapat petuniuk semasa mereka berada dalam keadaan tidak sedarkan diri.

Apakah itu kecerdasan emosi dan spiritual? Bagaimanakah pula caranya untuk kita mencapai tingkat kecerdasan itu? Dan terakhir sekali, apakah pula pentingnya kecerdasan emosi dan spiritual pada manusia?

Memetik sedikit tulisan daripa­da buku ESQ Emotional Spiritual Quo­tient, Danah Zohar dan Ian Marshall telah mendefinisikan kecerdasan spiri­tual sebagai kemampuan untuk menem­patkan tindakan dan hidup kita dalam konteks yang lebih luas. Apabila spiritu­al di dalam hati manusia telah dididik de­ngan sempurna, ia secara tidak langsung mampu memicu kecerdasan intelek (IQ) dan kecerdasan emosi (EQ) ke arah yang lebih sejahtera. Bukan sahaja untuk Tu­han dan diri sendiri, bahkan juga terh­adap perhubungan dengan orang lain, alam dan  apa sahaja yang ada di muka bumi  ini.

Menurut Dr. Suraiya pula, manusia yang bertindak berdasarkan kecerdasan intelektual (IQ) semata-mata adalah ma­nusia yang kaku atau boleh juga dikla­sifikasikan sebagai 'robot'. Mereka boleh mencapai tingkat kejayaan hidup yang tinggi tetapi pengisian nilai mere­ka adalah sifar. Mereka hanya mengejar material yang nampak, misalnya wang, harta, pangkat, kekayaan dan kesenan­gan hidup. Mereka ini hidup bertunjang­kan kepada nilai duniawi semata. Seha­rusnya ia perlulah digabungkan dengan kecerdasan emosi (EQ). Kecerdasan emosi akan membantu orang itu untuk melahirkan rasa gembira, suka, priha­tin, marah, sedih, bertangungjawab, ber­timbang rasa dan banyak lagi yang ada di dalam dirinya. Apabila ini terjadi, baru­lah orang itu boleh dianggap mempunyai 'nilai'. Namun begitu, kedua-dua nilai ini ternyata belum cukup untuk melahirkan peribadi yang menuju kesempurnaan.

Oleh itu, apabila kedua-dua nilai ini digabungkan dengan nilai spiritual, orang itu akan menjadi lebih sempurna. Kecerdasan spiritual membantu manu­sia mengeluarkan potensi diri dari sudut terdalam yang ada pada diri mereka (self conscience). Hasilnya, orang yang kuat akan membantu orang yang lemah, yang kaya akan membantu yang miskin dan yang lebih akan membantu yang kurang. Begitulah seterusnya. Ringkasnya, naluri kemanusiaan ini akan terdidik pada lan­dasan yang dikehendaki oleh agama.

MENINGKATKAN KECERDASAN EMOSI DAN SPIRITUAL

Tahap IQ adalah tetap manakala tahap EQ boleh ditingkatkan. Sebenar­nya kecekapan emosi boleh dipelaja­ri dan ditingkatkan pada bila-bila masa dan oleh sesiapa sahaja biarpun periba­di orang itu sudah diketahui tidak berapa baik, misalnya pemarah, sombong, bong­kak dan sebagainya. Dengan melihat dari sudut kemanusiaan, terbukti bukan IQ yang mempengaruhi nilai dan watak se­seorang. Sebaliknya ia bergantung ke­pada kemampuan emosi. Seharusnya sebagai manusia, kita dinasihatkan agar sentiasa meningkatkan kecerdasan emo­si dan spiritual ini.

Dalam Islam, perkara penting yang perlu ada untuk meningkatkan kecer­dasan emosi dan spiritual ialah dengan sentiasa mengamalkan konsep konsis­tensi, kerendahan hati, berserah diri, keikhlasan, menyeluruh, keseimbangan, integriti dan penyempurnaan. Sebena­rnya inilah nilai yang telah diajar oleh Rasulullah s.a.w.1400 tahun yang lalu dan jelas terbukti kecerdasan emosi dan spiritual adalah akhlak dalam Islam.

Robert K. Cooper, PhD dan Ayman Sawaf pula memberikan satu kaedah un­tuk meningkatkan kecerdasan emosi iai­tu bangun tidurlima minit lebih awal daripada kebiasaan. Luangkan seminit dua untuk duduk dengan tenang dan pa­sangkan mata hati. Keluarlah dari fikiran dan masuklah pula ke dalam hati. Rasa yang terkandung di sini akan melahirkan apa yang anda rasai. Menurut Cooper dan Sawaf, cara ini mampu mendatang­kan kejujuran emosi, meningkatkan ni­lai-nilai kebijaksanaan dalam jiwa dan menyalurkannya ke dalam diri sehingga anda dapat mengaplikasikannya dengan lebih berkesan.

Menurut penulis buku Emotion­al Spritual Quotient, Dr.Ary Ginanjar, se­bagai seorang Islam, solat adalah cara terbaik untuk mencapai tingkat 'masuk ke dalam hati dan keluar dari fikiran anda' ini. Solat yang dilakukan dengan khusyuk mampu menajamkan hati dan menjelmakan sifat-sifat terpuji di dalam diri. Pendapat ini disokong oleh Dr. Surai­ya. Menurut beliau, gerakan di dalam solat khususnya semasa bersujud adalah satu simbolik secara psikologi untuk mewujudkan rasa hamba di dalam diri. Dengan ini, manusia faham akan fitrah asal kejadiannya dan tidak akan sekali­ kali mengingkari kenyataan ini.

Ketika bersujud, otak manusia be­rada pada tahap paling bawah dan di sinilah asalnya kita insaf akan kejadian diri. Bahkan dari sudut kesihatan juga, gerakan solat khususnya sujud mempu­nyai kesan yang amat baik pada kesiha­tan. Sujud misaInya mampu melan­carkan perjalanan darah, melegakan paru-paru daripada ketegangan, perger­akan otot menjadi lebih kuat dan elastik, mengelakkan pendarahan otak jika tiba ­tiba pengepaman darah berlaku dengan kuat dan banyak lagi.

KESAN PADA PESAKIT

Sebagai seorang pengamal peru­batan, Dr. Suraiya mengakui beliau banyak mempelajari tentang kepentingan hal tersebut dengan melihat kepada reaksi penerimaan pesakit-pesakit beliau yang berbeza-beza.

"Apabila pesakit mempunyai tingkat kecerdasan emosi dan spiritual yang tinggi, mereka biasanya reda dan berse­dia dengan takdir yang telah ditentukan terhadap mereka. Bagi yang beragama Islam, penyakit adalah ketentuan (Qa­da' dan Qadar) dari Allah SWT. Saya akui melayani pesakit yang seperti ini sangat mudah. Mereka tidak sedikit pun men­geluh. Usaha penyembuhan juga men­jadi lancar.

Berbeza dengan mereka yang tidak mempunyai tingkat kecerdasan emosi dan spiritual yang sepatutnya. Golongan ini lazimnya tidak reda dengan ujian pe­nyakit itu dengan bersikap menyalahkan orang lain dan paling menyedihkan, ada di kalangan mereka yang mempersoal­kan tentang takdir yang menimpa mer­eka," ujar beliau.

Tambah Dr. Suraiya lagi, ternyata kecerdasan emosi dan spiritual itu san­gat penting dalam pembangunan insan. Apabila kecerdasan emosi dan spiritual `berjalan' pada landasan yang sepatut­nya, seseorang itu akan mampu:

Perta­ma; memahami dan menginsafi tujuan asal mereka dijadikan di muka bumf ini. Apabila mereka menjadi anak, mer­eka akan menjadi anak yang baik. Apa­bila mereka menjadi pasangan, mereka akan menjadi pasangan yang baik dan apabila mereka menjadi pekerja, mereka akan menjadi pekerja yang balk.

Kedua; melahirkan potensi diri pada tahap yang tinggi.

Ketiga; memahami orang lain dan Skala perhubungan akan menjadi lebih mudah.

Keempat; menerima apa saha­ja ketentuan yang telah ditakdirkan ke atas diri mereka. Tetapi dalam mass yang sama, mereka tidak pernah lupa untuk berusaha.

Terapi Brainwave Untuk Meningkatkan Rasa Percaya Diri